امید

تبلیغات

صائب تبریزی
صاف اگر باشد هوای بی غُبار دوستی حالِ دل را می توان دریافت از سیمای هم... ...