هیچستان

تبلیغات
آن‌روز‌ها که دیگر رفتی من امّا خیال‌ تو را زنده نگه داشتم ...

این‌روزها که دیگر نمی‌آیی امّا خیال‌ تو من را زنده نگه داشته‌...،

خدا من و خیال را که نه ...

خدا تو را زنده نگه دارد ... تاواریش