ابوالقاسم کریمی

تبلیغات

روز نوشت 38
14:49 - 10 مرداد 1398

http://farzandezamiin.blogfa.com/به برخی از آدم ها


هر چی بیشتر محبت کنی ، بیشتر ازت کولی میگیرن

هرچی بیشتر اعتماد کنی ، بیشتر بهت خیانت میکنن

هر چی بیشتر احترام بزاری ، بیشتر مسخرت میکنن

هرچی بیشتر ازشون تعریف کنی ، بیشتر مغرور میشن

هرچی بیشتر دوستشون داشته باشی ، بیشتر ازت فاصله میگیرن

هر چی بیشتر براشون دل بسوزونی ، بیشتر سوءاستفاده میکنن

به اندازه ی ظرفیت آدما ، خیلی باید دقت کرد

روز نوشت 38
17:45 1398/06/31
⚜امیر حسینی⚜ میگه: