ابوالقاسم کریمی

تبلیغات

http://www.farzandezamiin.blogfa.com  پیش ازین، بر رفتگان افسوس می‌خوردند خلق/ می‌خورند افسوس در ایام ما بر ماندگان

شاه بیت زیبا از صائب تبریزی
00:48 1398/04/05
عسل محمدی میگه:
10:22 1398/04/04
⚜امیر حسینی⚜ میگه:
خوش اومدی عزیز